بستن درز انقطاع ساختمان
 بستن درز انقطاع بین دو ساختمان، در قسمتهایی از نما که غیر قابل دسترسی داربست میباشد و همسایه های کناری قسمت های انجام نشده درز انقطاع که اجازه داربست نمیدن و گرفتن پایان کار توسط مالکینی که در ساختمان زندگی میکنن ،جهت اتمام کار پیمانکار موظف به انجام کار میباشد
اینگونه درزها در فاصله دو ساختمان کنار هم متفاوت میباشد ،همانگونه در عکس مشاهده میکنید درز انقطاع ۳۰سانت میباشد وغیر قابل نصب داربست ،و اجازه ندادن ساختمان همسایه هم یک موذل برای مالکین و پیمانکار میباشد،
که این امر یعنی بستن درز انقطاع ساختمان توسط ارتفاع کاران میسر میباشد که به روش راپل و دسترسی با طناب به روش صخره نوردی آسان میباشد
 همانطور که مشاهده میکنید بستن درز انقطاع ساختمان با ورق گالوانیزه زد زنگ ۵۰ باخم مخصوص ،یا توسط ورقهای گالوانیزه رنگی انجام میشود،
 اندازه نصب ورق ها با اندازه گیری فاصله و قسمتهای دو طرف درز محاسبه و بریده میشود ورق باید از هر طرف ۱۰سانتیمتر بر روی دو قسمتی که پیچ میشود اضافه میشود که بتوان بروی نما نصب و پیچ گردد و بستن درز انقطاع بین دو ساختمان با کیفیت انجام شود

برای مشاوره و بازدید رایگان از محل درز انقطاع در طول ساختمان با شماره تلفن 09213529909 تماس بگیرید