شیشه شوی نمای ساختمان
در شستشوی شیشه های نمای ساختمان بصورت ابرو تی و مواد شوینده اجرا میشود
در این روش از شیشه شوی نمای ساختمان اگر شیشه های کثیف در زمان معین شستشو اجرا شود همیشه براحتی پاکیزه میشود
ولی اگر نمای شیشه ای ساختمان هایی که چندین سال متوالی شستشو شیشه های ساختمان را انجام ندهند بعد از مرور زمان در سطح شیشه رسوبات و سفیدک هایی  در شیشه بوجود می آید که زحمت ارتفاع کارها را بیشتر نموده و هزینه خدمات نما افزوده میشود .
در این روش به علت گرانی شیشه ها و سختی کار ، هزینه تعویض شیشه ها راهکار ساده بر سطح شیشه اجرا میشود .
شیشه شوی نمای ساختمان با اسکاج زبر و مواد شوینده آنزیم دار و یک نوع اسید رقیق مخصوص رسوب شیشه انجام میشود و در این حالت سطح شیشه دو یا سه بار شستشو انجام میشود تا شیشه ها به حالت اولیه برگشته و کاملا تمیز شوند .
در شیشه شوی ساختمان به علت چربی و دوده،گردوغبار واسانی و سهولت در اجرا اول واتر جت زده میشود و سطح نمای شیشه ای ساختمان را آماده اجرای آبروتی نموده

 برای استفاده از خدمات شیشه شوی نمای ساختمان با شماره 09213529909 تماس بگیرید