مطالب مفید و آموزشی

تماس سریع : ۰۹۱۲۹۳۱۴۲۶۴ 

انواع نماهای ساختمان شیشه ای .نمای سنگ طبیعی و مصنوعی. کامپوزیتی .بایرامیکسوواجری. چوبی وNS
ابتدایی ترین و از لحاظ قدمت اولین نقشی که نما در ساختمان دارد حفاطت ازعوامل جوی میباشد

عوامل جوی باران باد گرما وسرما

مشخصه های فنی ساختمان؛:عایق بودن نسبت به گرما وسرما

شماره تلفن کارخانه سنگ اصفهان یک نمای موفق نمایی است که زیبایی و بهره وری انرژی را اهم داشته باشه ، عایق نسبت به صوت ،مقاومت دربرابر زلزله، ضربه .یخ زگی .وآ تش سوزی ،مقاومت دربرابر جدا شدن وافتادن از ریزش

دو گروه از سنگها که در ساختمان استفاده میشوند۱-اهکی۲- اذین

سنگها دارای ویژگی خاص میباشند تا دربرابر عوامل جوی مقاومت کنند

انواع سنگها: مرمر. تراورتن .گرانیت.تیشه ای وغیره

مهمترین وسایل کار (راپل)۱- طناب مخصوصوسالم راپل۲-کارابین۳- هارنس۴- طنابچه

طناب ها به دودسته :استاتیک ودینامیک تقسیم میشوند(کشسان ومومسان)

آلاستیک و لاستیک

آلاستیک:وقتی جسمی رادر نظر بگیرید که نیروی بار و فشاربرروی آن قرار بگیردوان جسم پس از برداشتن بار به حالت قبل برگردد الاستیک مینامند

پلاستیک:وقتی جسمی تحت بارونیرو  بروی آن قرار گیردوپس از برداشتن بار جسم به حالت قبل برنگردد را پلاستیک مینامند

طناب هایی که برای کار در ارتفاع روی نمای ساختمان استفاده میشوند به دوقسمت هسته و روکش تقسیم میشوند

نکته:درهنگام کار با طناب همیشه از طنابهای سالم استفاده شود واز طناب های قدیمی و زده استفاده نشود وطناب را لگد مال نکنید طنابها را قبل از استفاده بشویید و خشک کنید.

گرفتن کارگاه همیشه از قسمتهای محکم ساختمان گرفته شود یا ازدو نقطه و یا سه نقطه و یا بصورت ضربدری با همکار دیگر