نصب تابلو و بنر در ارتفاع با طناب

تماس سریع : ۰۹۱۲۹۳۱۴۲۶۴ 
نصب تابلو و بنر در ارتفاع با طناب نصب( تابلو وبنرهای تبلیغاتی) در ارتفاع  درحالت بنر تبلیغاتی زیر کار با تخته های ۵سانتی در عرض ۲متر و۳متر برو روی نما پیچ رول پلاک ویا با رول ولت زده میشود تا بنر صاف میزان بروی نما قرار بگیرد و کل بنر با منگنه بروی چوب در زیر آن قرا گرفته چسبانده میشود (تابلو) که بیشتر دارای قاب فلزی میباشند یا بصورت جوشکاری در ارتفاع انجام میشود ویا با روش رول ولت بروی نمای بتنی مستحکم میشود