مطالب مفید و آموزشی

تماس سریع : ۰۹۱۲۹۳۱۴۲۶۴ 

شیشه ای .نمای سنگ طبیعی و مصنوعی. کامپوزیتی .بایرامیکسوواجری. چوبی وNS

مقدمه:ابتدایی ترینواز لحاظ قدمت  اولین نقشی که نمادر ساختمان داردحفاطت ازعوامل جوی میباشد

عوامل جوی باران باد گرما وسرما

مشخصه های فنی ساختمان؛:عایق بودن نسبت به گرما وسرما

یک نمای موفق نمایی است که زیبایی و بهره وری انرژی را اهم داشته باشه

عایق نسبت به صوت ،مقاومت دربرابر زلزله، ضربه .یخ زگی .وآ تش سوزی

مقاومت دربرابر جدا شدن وافتادن از ریزش

دوگروه از سنگهاکهدر ساختمان استفاده میشوند۱-اهکی۲- اذین

سنگها دارای ویژگی خاص میباشند تادربرابر عوامل جوی مقاومت کنند

انواع سنگها: مرمر. تراورتن .گرانیت.تیشه ای وغیره

مهمترین وسایل کار (راپل)۱- طناب مخصوصوسالم راپل۲-کارابین۳- هارنس۴- طنابچه

طنابها به دودسته :استاتیک ودینامیک تقسیم میشوند(کشسان ومومسان)

آلاستیک و لاستیک

آلاستیک:وقتی جسمی رادر نظر بگیرید که نیروی بار و فشاربرروی آن قرار بگیردوان جسم پس از برداشتن بار به حالت قبل برگردد الاستیک مینامند

پلاستیک:وقتی جسمی تحت بارونیرو  بروی آن قرار گیردوپس از برداشتن بار جسم به حالت قبل برنگردد را پلاستیک مینامند

طنابها به دوقسمت هسته و روکش  تقسیم میشوند

نکته:درهنگام کار با طناب همیشه از طنابهای سالم استفاده شود وطنابهای قدیمی وزده استفاده نشودوطناب را لگد مال نکنید

طنابها را شسته 

گرفتن کارگاه همیشه ز قسمتهای محکم ساختمان گرفته شودیا ازدو نقطه ویا سه نقطه ویا بصورت ضربدری با همکاردیگر